Het Nannewiid is een prachtige polderplas gelegen in de gemeente De Fryske Marren. Wetterskip Fryslân staat voor een belangrijke uitdaging. De polderplas is een van de waterlichamen waar de strikte eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) moeten worden nageleefd. Dit betekent dat er actie ondernomen moet worden om de waterkwaliteit te verbeteren. Om deze ambitieuze taak te realiseren, heeft Wetterskip Fryslân de expertise van Antea Group ingeroepen.

Kaderrichtlijn Water

De Kaderrichtlijn Water (KRW) vormt een cruciaal instrument om de waterkwaliteit in Nederland te waarborgen. Deze richtlijn stelt dat alle waterlichamen in Europa uiterlijk in 2027 van voldoende kwaliteit moeten zijn. Een goede waterkwaliteit is van vitaal belang voor de menselijke gezondheid, het behoud van natuurlijke ecosystemen en het ondersteunen van diverse planten- en diersoorten.

Waterkwaliteit Nannewiid

Het Nannewiid is een geliefde plek voor recreatie en natuurbeleving. Mensen uit heel Friesland komen hier om te zwemmen en te genieten van de natuur. Helaas heeft de polderplas te maken gehad met afnemende waterkwaliteit en overmatige plantengroei, wat resulteert in zorgen over de gezondheid van het ecologische systeem.

Om deze zorgen aan te pakken, heeft Wetterskip Fryslân in samenwerking met andere partners en belanghebbenden in het gebied een plan ontwikkeld om de waterkwaliteit te verbeteren. Dit herstelproces zal ervoor zorgen dat de flora en fauna die eigen zijn aan dit soort water weer volop gedijen, en dat recreanten kunnen genieten van deze prachtige plek.

Met dit project dragen wij bij aan SDG 6: Schoon water en sanitair.

Grondig voorbereidend werk

Binnen dit project heeft Antea Group verschillende voorbereidende onderzoeken uitgevoerd, zoals waterbodemonderzoek Nannewiid en noordelijke opvaarten, natuurtoets, bodemonderzoek en meetwerkzaamheden voor weilanddepots en meetwerkzaamheden bij de noordelijke opvaarten. Daarna is het contract (RAW-bestek) opgesteld en heeft het Wetterskip een aanbesteding gehouden en een aannemer geselecteerd om het baggerwerk uit te voeren.

Verwijdering voedselrijk slib

Een van de meest essentiële stappen in dit traject is de verwijdering van de voedselrijke sliblaag in zowel de plas als de noordelijke opvaarten. Dit slib vormt een bedreiging voor de waterkwaliteit en het realiseren van de doelen van de KRW. In het Nannewiid en de opvaarten zal een laag slib van de bodem worden verwijderd, variërend in dikte van 10 tot 100 centimeter.

Op de kaart is te zien waar gebaggerd gaat worden. De te baggeren delen van het Nannewiid en de opvaarten zijn weergegeven binnen rode lijnen en zijn blauw- en geelgekleurd. Het deel van het Nannewiid dat is weergegeven met een oranje kleur wordt niet gebaggerd.

 

Schoon water in Nederland

Het waarborgen van de waterkwaliteit vraagt om samenwerking tussen overheidsinstanties, beheerders van water en land, en andere betrokkenen. Met gezamenlijke inzet kunnen we ons richten op het creëren van een gezond watermilieu dat bijdraagt aan een duurzame en aangename leefomgeving voor zowel mens als natuur. Dit project is een belangrijke stap in die richting.

Klimaatbestendig en waterrobuust Nederland

Ontdek wat we nog meer doen op het gebied van water en bodem.

Bekijk meer