Voor de verruiming van de A2 moesten ook de buisleidingen van Petrochemical Pipeline Services B.V. (PPS-Pipelines) verplaatst worden. Maar voordat dat kon gebeuren, moest de grond waar de leidingen in komen te liggen onderzocht worden op archeologische resten.

De archeologen van Antea Group onderzochten het nieuwe leidingtracé en deden interessante vindingen!

Dit artikel verscheen op Rijkswaterstaat.nl, juli 2022

Onderzoek naar archeologische resten in de grond

Wanneer er voor werkzaamheden in de grond gegraven moet worden, is het een goed moment te kijken óf, en zo ja, wát er zich aan archeologische resten in de grond bevinden. Sterker nog: daar zijn we als Rijkswaterstaat toe verplicht. Zo ook bij de verlegging van de PPS-pijpleidingen.

Archeoloog Alex Brokke en projectmanager Vergunningen & Procedures Roel Eerden, beiden werkzaam bij Antea Group, begeleidden het onderzoek. Brokke: ‘Uit vooronderzoek bleek dat de bodem in het gebied - los van de landbouw - ongeroerd was. In combinatie met eerdere vondsten in de omgeving was er een aanzienlijke kans was om archeologisch waardevolle resten in de grond te vinden.’

Met de strakke planning werkten we de zomer van 2020 door, soms zelfs in de weekenden. Maar we hebben het gered.

Strakke planning

Het archeologisch onderzoek moest zorgvuldig, maar ook snel uitgevoerd worden. Want Antea Group had te maken met een strakke planning die direct aansloot op de planning van de aannemer die de pijpleidingen op de nieuwe plek installeerde.

Eerden: ‘We hadden te maken met verschillende bureaus, verschillende grondeigenaren en 2 verschillende gemeentes. Daar moest veel mee afgestemd worden voor we aan de slag konden. Met de strakke planning werkten we de zomer van 2020 door, soms zelfs in de weekenden. Maar we hebben het gered.’

In dit onderzoek hebben we een paar bijzondere vondsten gedaan.

Diverse vindplaatsen

‘Met proefsleuven zochten we laagsgewijs naar materialen of verkleuringen in de grond,' zegt Brokke. ‘Verkleuringen wijzen er bijvoorbeeld op dat daar een paal in de grond heeft gestaan. Uit de posities van die palen kan je dan opmaken wat er stond, een schuurtje of een woning. In dit onderzoek hebben we een paar bijzondere vondsten gedaan.'

'In totaal zijn er hier diverse archeologische vindplaatsen aangetroffen. De meeste daarvan dateren uit de late bronstijd tot de vroege ijzertijd, dus ergens tussen het jaar 1.000 en 500 voor Christus. Ook hebben we een aantal sporen uit de Romeinse tijd en uit de Middeleeuwen gevonden. De aangetroffen sporen variëren van potscherven tot karrensporen en aanwijzingen op huizen of opslagplaatsen. Heel interessant allemaal.'

Cultureel erfgoed beschermen

'Alles wat gevonden is, heeft waarde,’ zegt Eerden. ‘En archeologen willen natuurlijk veel meer onderzoek doen naar wat er allemaal nog meer zit. Zo kan er meer gezegd worden over het verleden van de omgeving.’

‘Maar dat gaat helaas niet. Want in het Verdrag van Malta hebben we als Europa afgesproken dat het cultureel erfgoed dat zich in de bodem bevindt, beschermd moet blijven. Op het tracé onderzoeken we daar waar het nodig is, en niet verder. PPS-Pipelines heeft daarin zeker haar verantwoording genomen en de tijd en ruimte voor het grondige onderzoek geboden.’

Elk archeologisch onderzoek draagt weer bij om het verhaal van de historie van Nederland completer te maken!

Historie compleet

Antea Group is nu bezig met de afronding van het onderzoek. Brokke: ‘Alle vindplaatsen en vondsten zijn in kaart gebracht en we zijn nu bezig met het opstellen van de rapportages.’

'Vervolgens documenteren we de gegevens en de vondsten voor volgende generaties in een officieel depot. Dat helpt bij verder onderzoek in de omgeving en bij het in beeld brengen van de geschiedenis van het gebied. Want elk archeologisch onderzoek draagt weer bij om het verhaal van de historie van Nederland completer te maken!'

Meer weten over Archeologie?