Tijdens de archeologische begeleiding bij het leggen van een gasleiding door Enexis Netbeheer, is door archeologen van Antea Group een laatmiddeleeuwse boerderijplattegrond aangetroffen. Een bijzondere vondst, zeker gezien het feit dat deze boederijplattegrond in zo’n smalle leidingsleuf aan het licht is gekomen.

Donkere verkleuringen

De archeologen van Antea Group troffen maar liefst 10 donkere verkleuringen aan. De verkleuringen zijn geïnterpreteerd als paalkuilen die onderdeel waren van een oude boerderij. In de paalkuilen is aardewerk aangetroffen dat waarschijnlijk als afval in de gaten is gestort, nadat de boerderij in onbruik is geraakt en de palen zijn verwijderd. Dit aardewerk dateert volgens de archeologen uit de vijftiende tot en met achttiende eeuw. Dat betekent dat de boerderij in ieder geval ook die ouderdom heeft. Helaas is er geen hout van de palen meer aangetroffen. Hout was erg kostbaar in deze periode, dus de palen zijn vermoedelijk meteen na de afbraak van de boerderij voor andere doeleinden gebruikt. Het is ook mogelijk dat eventueel nog aanwezig hout van de boerderij niet bewaard is gebleven in het keizand.

Dorpskern Tynaarlo

Dat Tynaarlo al vroeg bewoond was, was al bekend. Aan de noordkant van het dorp zijn al eens aanwijzingen voor bewoning uit de ijzertijd aangetroffen. Het huidige dorp Tynaarlo is ontstaan aan de westkant van het huidige dorp, waar vervolgens ook een es is aangelegd: een middeleeuwse akker die steeds verder werd opgehoogd met vruchtbare grond, vaak in de vorm van plaggen of mest. De Drentse essen werden bemest en opgehoogd vanaf ongeveer de zeventiende eeuw, maar waren vermoedelijk al wel eerder in gebruik als landbouwgrond of om vee te weiden. De huidige gebouwplattegrond is juist verder naar het oosten aangetroffen, en bewijst dat ook het gebied langs de Achterweg in ieder geval al in de late middeleeuwen bewoond was. 

Nader onderzoek

Antea Group zal de vondst de komende tijd verder onderzoeken; waarschijnlijk wordt dan duidelijk tot welk type gebouwplattegrond de gaten precies behoren en welke ouderdom de boerderij precies heeft gehad.