Nu het stelsel van Basisregistraties richting afronding gaat, staat er een nieuwe transitie voor de deur: de Samenhangende Objectenregistratie. Een registratie die vele voordelen biedt, maar die ook impact heeft op data, werkprocessen en ICT. Wat betekent dit concreet? En hoe kun je je nu al slim voorbereiden? Antea Group helpt je op weg. Op 30 april organiseerden we een webinar over de Samenhangende Objecten Registratie. Kijk de webinar hier terug en lees het antwoord op de gedurende de webinar gestelde vragen. 

 

 

Komt de BRO ook in de SOR? WKPB/Kadaster meenemen?

In de SOR is momenteel nog geen registratieve link gelegd naar de BRO, de WKPB en Kadaster. Het enige ‘ondergrondse’ dat voorkomt in de SOR zijn verbindingen tussen bovengrondse objecten of ondergrondse onderdelen van gebouwen. De publiekrechtelijk beperkingen en het kadaster hebben uiteraard een directe link met objecten die in de SOR opgenomen zijn. Het model is/wordt zo opgebouwd dat aanpassing/uitbreiding in de toekomst (gefaseerd) mogelijk is.

Is 2025 een gewenst momentum of is dit een hardere ‘eis’?

2025 is een richtlijn en geen harde eis, er is namelijk nog geen wet die dit verplicht. Gezien alle ontwikkelingen en wensen die bronhouders en gebruikers hebben en de mogelijkheden die er nú al zijn om meer in samenhang te werken is de exacte datum ook minder van belang. Het gaat om de koers die uitgezet wordt en het gemak dat de SOR met zich mee zal brengen.

Wat gaat er veranderen in de samenwerking?

Uit onze adviestrajecten blijkt dat dit erg afhankelijk is van hoe het beheer en gebruik van gegevens nu binnen en buiten je organisatie is georganiseerd. In de meeste organisaties worden de registraties apart beheerd met onderlinge afstemming bij mutaties, al dan niet technisch gefaciliteerd. Je kunt je voorstellen dat dit op zijn minst een intensievere samenwerking wordt of een complete integratie. Dit goed organiseren is maatwerk per organisatie.

Wat moeten we als organisatie nu gaan doen?

Het is een hele opgave om alle acties nu al in beeld te brengen. Zoals al geschetst in het webinar is het belangrijk op tijd te beginnen en een gefaseerde aanpak in de tijd uit te zetten. De eerste fase is de inventariserende fase waarin onderdelen terug komen als: wat hebben we, wat willen we, met wie moeten we hier richting aan geven, hoe krijg ik mijn bestuur mee om hier tijd in te kunnen steken en hen de voordelen van deze acties te laten zien.  In de online workshops die wij in mei en juni 2020 gaan geven, krijg je hier hulpmiddelen bij aangereikt zodat je je eigen roadmap in kunt gaan richten.

Onze data is op orde. Waarom zouden we acties moeten ondernemen op deze registratie?

Ook als de data nu op orde is, zal de daadwerkelijke integratie straks tot werkzaamheden leiden. Bij data die op orde is, zal dat gemakkelijker verlopen dan bij data waar in de bronnen al verschillen in voorkomen. Zoals al eerder geschetst is de SOR er niet om een mooie bak samenhangende data te hebben maar om te gebruiken. Ga eens langs bij de programmamanagers van de grote thema’s in jouw organisatie om te kijken hoe deze data kan helpen in hun opgaven. Wat hebben zij nodig, wat mist er nog en hoe kun je dat in de samenhang brengen met wat er is en gaat komen (vrijwillig maar gestandaardiseerd of vrijwillig en niet gestandaardiseerd).

Daarnaast is data maar één van de facetten waar verandering in gaat komen, ook in werkprocessen en techniek gaan de veranderingen merkbaar zijn.

Uitslagen stellingen en polls

In het webinar zijn een aantal stellingen voorgelegd aan het publiek. Niet alle 107 deelnemers hebben alle vragen ingevuld. De resultaten hiervan waren:

Zien jullie de toegevoegde waarde van de SOR voor jullie dienstverlening?

Deze stelling is door 75 personen beantwoord. 84% hiervan gaf aan dat zij de toegevoegde waarde van de SOR ziet. Niemand gaf aan die niet te zien, 16% weet het nog niet.

Hieruit kunnen we concluderen dat u grote waarde hecht aan deze ontwikkeling, de reden van deze ontwikkeling herkent en goed kan gebruiken in uw dienstverlening.

Ik verwacht problemen bij het integreren van objecten en gegevens tot een integrale registratie

Deze vraag is door 84 personen beantwoord. 61% hiervan geeft aan problemen te voorzien bij de integratie van objecten en gegevens, 11% voorziet hier geen problemen in en 28% weet het nog niet.

Dit sluit aan bij de verwachtingen dat het afstemmen van objecten en de daarbij behorende gegevens een grote opgave kan zijn. Wij adviseren organisaties hun data nu al te controleren op onderlinge verschillen en stapsgewijs verbeteringen door te voeren. Hiermee zal de overgang in de toekomst gemakkelijker verlopen.

Waar verwacht jij de grootste uitdaging in de implementatie van de SOR?

75 personen hebben antwoord gegeven op deze vraag. 29% verwacht de grootste uitdaging in de organisatie, 25% in de procesafstemming, 19% in de data, 13% in de onderlinge samenwerking, 9% in de ICT en 4% denkt dat het aan iets ander ligt.

Opvallend maar ook mooi te zien dat een succesvolle implementatie dus niet voornamelijk ligt in de taken die uitgevoerd moeten worden of in de ondersteuningsmiddelen maar vooral in de onderdelen waar wij als mens invloed op hebben. En ja, een goede organisatie voor beheer en gebruik neerzetten en goede werkafspraken maken en je daar aan houden, blijkt in de praktijk érg lastig. Daarom adviseren we jullie in de inventariserende fase elkaar vooral op te zoeken of zoals in onze roadmap gevisualiseerd, de koers vanuit de verschillende auto’s naar één busje uit te stippelen.