Door de energietransitie gaat er veel in het landschap veranderen. Van windmolens weten we dit al langer, maar hoe zit dit eigenlijk bij zonnevelden? De vrees bestaat dat door toepassing van grote hoeveelheden zonnepanelen in het landschap dit van invloed kan zijn op de geluidoverdracht van bestaande geluidbronnen zoals wegen en industrieterreinen. Wat is het effect van de akoestisch ‘harde’ panelen op eventuele reflecties en geluidoverdracht naar de omgeving?

Zachte bodem versus harde zonnepanelen

Omdat hier nog niet alles bekend over is, hebben wij als Antea Group in opdracht van Vattenfall Duurzame Energie N.V. recentelijk een aantal onderzoeken verricht naar de invloed van nog te realiseren zonnevelden op geluid afkomstig van wegen en industrie. In de onderzoeken werden de geluidsituaties voor en na toepassing van de zonnevelden bepaald en vergeleken. Waar in de huidige situatie nog een akoestisch ‘zacht’ weiland lag dat zorgt voor de nodige absorptie, is onderzocht welk effect een ‘hard’ zonneveld op het geluid heeft in de richting van de bewoonde omgeving.

Effecten geluidreflectie zonnevelden lijken beperkt

Uit de onderzoeken kwam naar voren dat de akoestische bijdrage van een zonneveld rekentechnisch beperkt is. In onderstaande afbeelding van bovenaf is bijvoorbeeld te zien dat het rood omkaderde zonneveld wel zorgt voor een reflectie (lichtgeel), maar dat het al snel ‘uitdooft’. De paarse gedeeltes zijn toenames in het geluid tot circa 0,7 dB. Dergelijke toenames zijn voor mensen niet waar te nemen. Wetenschappelijke studies wijzen uit dat een geluidtoename tussen de 3 en 6 dB merkbaar is en van 6 tot 10 dB duidelijk hoorbaar is.

Blijf communiceren over plannen met zonneparken

Toch blijft het raadzaam om bij plannen rondom de aanleg van zonnevelden rekening te houden met de invloed van geluid. Hoewel het effect misschien beperkt is, kan het bepalend zijn of een plan wel, niet of in een andere vorm door kan gaan. Vergunningvoorschriften van omliggende bedrijven of beleidswaarde van gemeenten kunnen hierbij doorslaggevend zijn. Daarnaast is het voor omgeving van belang om ingelicht te zijn. Tot slot levert het ook nog mooie kaartjes op!