Het werk dat Antea Group voor het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) van Rijkswaterstaat uitvoert, is bijna afgerond. Met trots kunnen we terugkijken op een succesvolle samenwerking met Rijkswaterstaat.

Grootschalig geluidonderzoek

In 2012 verwierf het consortium met Antea Group als hoofdaannemer de opdracht van Rijkswaterstaat om een grootschalig geluidonderzoek voor rijkswegen uit te voeren. Wij doen dat in de regio’s Zee & Delta, Noord-Nederland en Zuid-Nederland. Met vereende krachten en veel enthousiasme van onze experts zijn honderden kilometers autosnelweg in het onderzoek betrokken en zijn voor duizenden woningen geluidberekeningen uitgevoerd. Daar waar de geluidbelasting te hoog is, hebben wij onderzocht waar geluidmaatregelen voor de zogenaamde saneringswoningen doelmatig zijn. In het onderzoek zijn maatregelen in de vorm van stiller asfalt, een geluidwal, een geluidscherm en geluidwerende voorzieningen aan de woningen in beschouwing genomen.

Draagvlak creëren

Vervolgens is voor 74 schermen en wallen die doelmatig (lees kosten-baten) zijn een voorlopig ontwerp gemaakt en een kostenraming opgesteld. In het kader van informeren en draagvlak creëren zijn gesprekken met bijna 100 gemeenten gevoerd. Er is uitleg gegeven over het programma en over de uitkomsten van het onderzoek. Tenslotte zijn 13 saneringsplannen opgesteld waarin het onderzoek en de te treffen maatregelen juridisch worden verankerd. De saneringsplannen doorlopen de wettelijke openbare besluitvormingsprocedure. Het doel ervan is het verkrijgen van onherroepelijke besluiten. Daarna neemt Rijkswaterstaat het stokje van ons over en gaat zij verder met de voorbereiding en realisatie van de geluidwerende voorzieningen.

Rekening houden met risico’s

In dat kader heeft het consortium met Antea Group als hoofdaannemer ook nog een bijdrage geleverd door het uitvoeren van zogenaamde conditionerende onderzoeken voor uiteenlopende disciplines zoals bodem, flora en fauna en archeologie. Het doel van de conditionerende onderzoeken is om te beschouwen of er risico’s zijn waarmee tijdens de voorbereiding en aanleg rekening dient te worden gehouden.

Succesvolle samenwerking met Rijkswaterstaat

Het consortium bestaat uit Antea Group, Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos. De drie bureaus hebben voor alle onderdelen expertise ingebracht. Het contract- en projectmanagement is volledig door Antea Group uitgevoerd. De samenwerking met Rijkswaterstaat is succesvol geweest omdat we als één team hetzelfde doel voor ogen hadden, namelijk het verbeteren van de leefomgeving door het uitvoeren van kwalitatief onderzoek resulterend in onherroepelijke besluiten. Rijkswaterstaat en Antea Group handelen vanuit de eigen rol en de bijhorende verantwoordelijkheden, maar wel met begrip voor de ander en ‘best for project’.