De logistiek van afvalinzameling kan een enorme bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzaam en toekomstbestendige leefomgeving. Voor gemeente Amsterdam voerde Antea Group een haalbaarheidsonderzoek uit naar afvalinzameling per schip. Er is tot wel tot 60% CO2-uitstoot te besparen door transport over water in vergelijking met traditionele vrachtwagens.

Duurzaam en toekomstbestendig alternatief afvalinzameling

In de meeste gemeenten vindt de afvalinzameling plaats door middel van vuilniswagens. De traditionele vuilniswagens rijden veelal op diesel wat met de ingestelde binnenstedelijk milieuzones en de toekomstige striktere normen voor uitstoot niet de meest duurzame invulling is. Ook zijn vuilniswagens relatief zwaar, wat een ongewenst hoge belasting geeft op kades en bruggen van oude binnensteden. Voor gemeenten die binnenstedelijk bereikbaar zijn voor schepen, is de afvalinzameling via het water een duurzaam en toekomstbestendig alternatief.

Van pilot naar standaard werkwijze

De gemeente Amsterdam startte in 2021 een pilot voor het inzamelen van huishoudelijk afval per schip. Hier zijn bakfietsen en kleine wagens een onderdeel van de inzamelstructuur.

Antea Group voerde voor de gemeente een haalbaarheidsonderzoek uit om deze pilot om te zetten naar een standaard werkwijze met focus op de benodigde overslaglocatie. Dit omdat het ingezamelde afval niet direct naar de verwerker kan worden vervoerd. Hierdoor is een overslaglocatie aan het water essentieel. 

Integraal oplossingsgericht benaderen van afvaloverslaglocatie

Voor de beoogde afvaloverslaglocatie aan de Toetsenbordweg brachten we de logistieke, juridische, technische en investering aspecten in kaart. Te starten met een overzicht welke volumes en afvalstromen overgeslagen moeten worden en hoe de logistieke keten eruitziet. Op basis van de pilot benoemden we optimalisaties en kansen om het logistieke proces verder te verbeteren en te verduurzamen zoals elektrificatie van een mobiele kraan. De beschikbare en benodigde laadcapaciteit voor het elektrisch materieel was hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Ruimtelijke wet- en regelgeving

De haalbaarheid is eveneens getoetst aan de ruimtelijke wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de beoordeling van de milieuklassen, de geluids- en geurnormen. Wij adviseerden over maatregelen om de verwaaiing van afval te voorkomen, waarmee ook de milieuoverlast wordt beheerst. Maar ook welke mogelijke impact de toekomstige woningbouw en ontwikkelingen hebben op de overslaglocatie. We deden een globale verkenning met de afvalverwerkers om het afval via het water aan te leveren.

Investeringskosten en risico's

Op basis van de verkregen informatie raamden we de benodigde investeringskosten, zoals een vloeistofdichte voorziening en een mobiele kraan. De risico’s voor zowel de realisatie- als de gebruiksfase zijn geïnventariseerd, en hieraan koppelden we beheersmaatregelen. 

Elektrisch vervoer afvalinzameling

Tenslotte vergeleken we de vervoersafstanden per weg en per schip. Deze is al emissievrij aangezien er al met een elektrische afvalboot wordt gewerkt.

Het transport over water van afval en de inzet van elektrisch materieel kunnen een grote bijdrage leveren aan het doel van een emissievrije stad. Zo bespaart de inzet van elektrische auto’s over de gehele levensduur ruim 60% CO₂ ten opzichte van een verbrandingsmotor op diesel of benzine. Wanneer je kiest voor volledig elektrisch vervoer over water, is het energie technisch nog steeds interessant ten opzichte van elektrische vuilniswagens.

Afvaloverslag via water als haalbare oplossing

De afvaloverslag op de beoogde locatie is als haalbaar beoordeeld. Door te denken in oplossingen droegen we in samenwerking met de Gemeente Amsterdam bij aan de verdere uitwerking. Niet alleen wordt hiermee het vaarwegennet optimaal benut, maar maken we de afvalinzamelingsketen duurzamer en toekomstbestendig.

Wil jij weten of dit haalbaar is voor jouw gemeente? Neem dan gerust contact met ons op.