Amsterdam wil een wezenlijke bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Antea Group heeft de mogelijkheden voor een duurzame verwerking van groene reststromen voor de gemeente Amsterdam in beeld gebracht. 

Reststromen

In het huidige coalitieakkoord staat dat de uitstoot van CO2 in 2030 en 2050 respectievelijke 55% en 95% lager moet zijn dan nu. Een manier om dit doel te bereiken is op een duurzame manier om te gaan met de reststromen die bij het beheer van het openbare groen vrijkomen.

Van afval naar grondstof

Vaak worden groene reststromen nog steeds als ‘groenafval’ beschouwd, maar in een circulaire aanpak van reststromen bestaat dat woord niet meer. Tegenwoordig worden snoeihout van bomen en struiken, knipsel van hagen, maaisel van bermen dan ook als grondstoffen voor nieuwe producten gebruikt en niet meer als afval uit de openbare ruimte.

Composteren, vergisten, raffineren en hergebruiken

Allereerst zijn de vrijkomende hoeveelheden reststromen berekend en vervolgens bepaald wat de meest optimale wijze van hergebruik is. We vergeleken daarvoor vier manieren van duurzame verwerking: composteren, vergisten, raffineren en (onbewerkt) hergebruiken. Dit op basis van de volgende criteria:

  • De eisen die iedere methode stelt aan de kwaliteit van de reststromen;
  • De kosten om deze reststromen te verwerken;
  • De opbrengsten van de verwerkingsmethode, zoals de geproduceerde hoeveelheden compost, vezels, eiwitten, elektriciteit en biogas;
  • De impact van de verwerkingsmethode op het milieu.

De gemeente Amsterdam is enthousiast over het eindresultaat en gaat er in 2019 met andere gemeentes binnen de Metropoolregio Amsterdam mee aan de slag.