“Een fijne buurt waar sprake is van eigenaarschap van de openbare ruimte en men elkaar kent. Waar de openbare ruimte is heringericht met nieuwe materialen die voldoen aan de gestelde eisen.” Zo wordt het project geschetst in de uitvraag van Gemeente Deventer. Deze uitdaging zijn we samen met bewoners van de Brinkgreverweg met veel plezier aangegaan.

Bouwteampartner gezocht

De gemeente zocht voor de uitvoering van het project ‘MJOP Brinkgreverweg’ een partner met een actieve, open en transparante houding. Met wederzijds vertrouwen en met respect voor elkaars rol hebben we samen het ontwerp en het werk zo slim en succesvol mogelijk voorbereid en gerealiseerd.

Projectdoelstelling van opdrachtgever

In de leidraad geeft opdrachtgever de volgende doelstelling aan voor dit project: “Het op niveau brengen van de onderhoudstoestand van de Brinkgreverweg zodat de gebruiker comfort en veiligheid wordt geboden”. Concreet betekende dit voor ons het in bouwteamverband ontwerpen van de Brinkgreverweg.

Er is continu rekening gehouden met de wensen van de diverse stakeholders. Kernwoorden die voor alle partijen van belang waren: buurtparticipatie, klimaat adaptief, duurzaam, veilig en uitvoering met minimale hinder en overlast voor omgeving. Een uitdaging in het werk waren de tegenstrijdige belangen: snelfietspad/belangrijke ontsluitingsweg van Deventer/laanstructuur/nutsleidingen. We hebben in het bouwteam hierover gezamenlijk een compromis bereikt met als resultaat een optimaal wegontwerp.

Buurtparticipatie: bewoners aan zet

Middels bewonersavonden, bewonersbrieven en tussentijdse contactmomenten met de gemeente en onze collega’s ter plaatse is er altijd prettig contact geweest met de bewoners. Zij zijn bijvoorbeeld actief betrokken geweest bij het afkoppelen van de woningen en bij de keuze van de groenaanplant. Door deze wederzijdse betrokkenheid was er begrip vanuit de omgeving en in het bijzonder van de bewoners voor de onvermijdelijke hinder en overlast.

Geslaagde buurtparticipatie

Dankzij de fijne samenwerking met Gemeente Deventer en de buurtbewoners is er een veilige, duurzame en toekomstbestendig ingerichte straat gerealiseerd. Tijdens de heropening op 18 juli hebben we de Brinkgreverweg met de hele buurt ingewijd met een drukbezochte borrel. Als bedankje voor de geslaagde buurtparticipatie.