Net als alle andere gemeente heeft ook de gemeente Epe te maken met de impact van klimaatverandering. Heftige buien, hittegolven én periodes van droogte komen steeds vaker voor. Daar waar Epe de aanpak voor deze klimaatopgaven met name in de openbare ruimte wordt gezocht, komen we meer en meer tot de conclusie dat maatregelen enkel in de openbare ruimte alleen niet voldoende zijn om te komen tot een klimaatrobuuste inrichting.

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat we Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatadaptief willen hebben. Hiervoor kunnen én moeten nu al stappen gezet worden in de inrichting. Een aanzienlijk deel van het areaal is in particulier eigendom. Tijd dus om naast de benodigde maatregelen in de openbare ruimte ook actief aandacht te besteden aan maatregelen op particulier terrein!

Tegels eruit, groen erin

Een belangrijke en nuttige maatregel is het ontharden of, anders gezegd, het vergroenen van de percelen. Samen met de gemeente Epe zijn wij op zoek gegaan naar de basis voor het creëren van bewustzijn bij inwoners en bedrijven voor de klimaatopgaven, en wat eenieder er zelf aan kan doen.

Satellietdata als bron voor inzicht

Om budgetten doelmatig en effectief te kunnen inzetten, is het van belang dat je weet waar de meeste verharding zit en de meeste impact te behalen is. Risicogebieden zijn inmiddels in beeld vanuit de klimaatstresstesten. Voor de gemeente is de verharding van openbaar gebied inzichtelijk vanuit de BGT, voor de daken is de BAG een prima bron. Voor inzicht in de particuliere verhardingen (terrassen, inritten) biedt satellietdata uitkomst. Hiermee maken wij op hoog detailniveau een gebiedsdekkend beeld van alle aanwezige verharding in de gemeente.

Impact en meerwaarde

Wij houden focus op de bruikbaarheid en doelmatigheid van de verkregen informatie. De gemeente Epe heeft nu op buurtniveau in beeld hoe de particuliere verharding zich procentueel tot de openbare verharding verhoudt. De resultaten hebben wij beeldend op overzichtelijke kaarten gepresenteerd en ontsloten, met waar ondersteunende teksten en tabellen. Indien gewenst doen we dit op ons digitale platform GISConnect.
Op deze wijze is bekend in welke buurt de impact van het ontharden van particuliere terreinen het grootst is. We stellen een ranking op vanuit de effectiviteit (gerelateerd aan onder meer het stelseltype) en kijken in detail naar de typering (voor- of achterzijde van percelen). Dit is de basis voor wat nodig is om inwoners en bedrijven daadwerkelijk mee te krijgen.

Om effectief te ontharden, moet je wel weten waar de tegels liggen


Benno Steentjes
Expert beheer

Hoe verder?

Gemeenten kunnen de klimaatopgave niet alleen oplossen. Zaak dus om particulieren in beweging te krijgen. Een gemeente heeft hier keuze in verschillende rollen, zoals stimuleren, faciliteren adviseren, financieren of afdwingen. Met het inzicht vanuit de satellietdata hebben wij de gemeente Epe een handvat geboden voor deze keuze, met een gerichte afweging van de effectiviteit en impact op buurtniveau.