Het wegenareaal van de gemeente West Betuwe is ontstaan na de samenvoeging van de voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. De wegbeheergegevens waren afkomstig uit verschillende beheersystemen. Deze zijn samengevoegd in het beheersysteem GBI. Na de samenvoeging is een koppeling gerealiseerd met de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

Doelgericht databeheer

De wegvakonderdelen die geregistreerd zijn in de BGT worden via een koppeling toegevoegd aan het beheersysteem GBI. In het beheersysteem worden vervolgens aan deze vlakken nadere beheerparameters (bv. verhardingssoort of jaar van aanleg) toegekend. De afgelopen periode heeft de gemeente West Betuwe geïnvesteerd in een eenduidige, actuele, betrouwbare en complete wegbeheer dataset.

Weginspectie

Eind 2019 is een globale visuele weginspectie uitgevoerd op het gehele areaal van de gemeente West Betuwe, om de daadwerkelijk bereikte kwaliteit vast te stellen. De inspectie is omgerekend naar rapportcijfers.

Maatregeltoets

Samen met de gemeente is de maatregeltoets uitgevoerd. Dat betekent dat de maatregelen uit de basisplanning voor de eerste twee jaar buiten zijn beoordeeld. Het kan voorkomen dat in praktijk blijkt dat er een lichtere, een zwaardere of helemaal geen maatregel nodig is om een bepaald effect te bereiken.

Planning & begroting

Na afronding van de maatregeltoets hebben wij de definitieve planning en begroting opgesteld. De definitieve planning en begroting geeft een gedetailleerde planning voor de eerst twee jaar. De overige planjaren zijn conform de basisplanning. Deze planning wordt om de twee jaar, op basis van een nieuwe weginspectie, bijgesteld.

Beheerplan

De resultaten zijn verwerkt in het beheerplan. Dit plan gaat in op de kosten, de kwaliteit en de effecten voor de korte en lange termijn. De gemeente is klaar om de maatregelen vervolgens doelmatig te operationaliseren.