Port of Amsterdam wil bijdragen aan een duurzame wereld voor huidige én toekomstige generaties en werkt tegelijkertijd aan een gunstiger vestigingsklimaat. Met de voorgenomen aanleg van een waterstofdistributienetwerk slaat het havenbedrijf dan ook twee vliegen in één klap. Antea Group onderzocht in de eerste plaats de haalbaarheid en leverde onlangs een voorontwerp op voor de aanleg van zo'n netwerk in het Westelijk Havengebied. Alle seinen staan op groen om de volgende stappen te zetten.

Waterstofdistributienetwerk

Floris van Foreest, business development manager bij Port of Amsterdam (PoA), is al drie jaar bezig met de energietransitie en de toepassing van waterstof in het bijzonder. Stap voor stap worden verschillende sporen onderzocht en verder ontwikkeld. "Er ligt een principieel besluit om waterstof als energiebron beschikbaar te maken en tegelijkertijd in te zetten om nieuwe partijen aan te trekken. Port of Amsterdam is dan ook bereid te investeren en een actieve rol bij de realisatie van een waterstofdistributienetwerk te pakken. Onder andere om de impact van de aanleg op en voor de omgeving in kaart te brengen, hebben we de expertise ingeroepen van Antea Group. Er ligt nu een voorontwerp, dat ons nieuwe inzichten geeft in kansen en mogelijke hobbels. Die moeten we nog nader onderzoeken.”

Omgeving en ondergrond

Het voorontwerp dat Antea Group in samenwerking met Kiwa en Dirkx heeft opgesteld, gaat uit van een netwerk ontwerptracé van zo’n 12 km met vijf ‘launching customers’. Het gaat hierbij tevens om de aansluiting op de toekomstige waterstofbackbone die wordt ontwikkeld door de Gasunie, twee producenten en twee potentiële afnemers. Het rapport geeft ook inzicht in omgevingsfactoren, zoals de verschillende stakeholders, omgevingsaspecten en ondergrond, waar je bij de aanleg rekening mee moet houden.

Door de prettige samenwerking met Antea Group hebben wij ons kennisniveau met betrekking tot de inpassing van de H2 infrastructuur naar een hoger plan kunnen tillen.


Floris van Foreest
Business development manager Port of Amsterdam

Draagvlak voor waterstof vergroten

Jorrit de Jong, projectmanager ondergrondse infra bij Antea Group: “Uit ons onderzoek kun je concluderen dat het technisch haalbaar is om dit distributienet te realiseren. De tracéstudie laat zien dat de ruimte beschikbaar is en dat er alternatieven zijn voor knelpunten. Ik heb er alle vertrouwen in dat Port of Amsterdam met dit onderzoek het draagvlak verder kan vergroten en de bedrijven in het gebied enthousiast kan maken om op termijn aan te sluiten op het net. De praktijk leert dat het bedrijfsleven een steuntje in de rug nodig heeft en dat is exact wat het havenbedrijf voor ogen heeft.”

Kennisniveau naar een hoger plan tillen

“Voor een groot deel zijn we aan het pionieren en begeven we ons op onbekend terrein als het gaat om waterstofdistributie in het havengebied”, vervolgt Van Foreest. “Door de samenwerking met Antea Group, die heel prettig is verlopen, hebben wij ons kennisniveau met betrekking tot de inpassing van de H2 infrastructuur naar een hoger plan kunnen tillen. Zo versterken wij onze positie en geloofwaardigheid in de discussie met de stakeholders. Dat is belangrijk in de ontwikkeling van de waterstofeconomie in de haven en het Noordzeekanaalgebied.”

Formaliseren van de samenwerking

Wat Port of Amsterdam nu te doen staat, is het formaliseren van de samenwerking met verschillende partijen en het aanhaken van een partner die competenties heeft op het gebied van operatie en beheer van gasnetwerken. Verder dient nader onderzoek plaats te vinden om bijvoorbeeld het vergunningentraject preciezer in beeld te brengen. “Maar de basis is gelegd en ik ben ervan overtuigd dat deze studie ons een stap verder heeft gebracht in de uiteindelijke realisatie van dit net.”