Gemeente Haarlemmermeer beheert ruim 600 civieltechnische kunstwerken, zoals bruggen en duikers. We hebben voor de gemeente de staat van onderhoud van deze kunstwerken in beeld gebracht op basis van de NEN2767 ‘conditiemeting gebouwde omgeving’. Met de resultaten van de inspecties én de beleidsdoelen van de gemeente hebben wij een Asset managementplan opgesteld waarmee de basis is gelegd voor het beheer in de komende jaren.

Assetmanagement kunstwerken

In het Asset managementplan is vastgelegd hoe de gemeente de komende beleidsperiode de veiligheid en beschikbaarheid van de kunstwerken garandeert en welk budget hiervoor nodig is. Ook is een doorkijk opgenomen naar ontwikkelingen op langere termijn en de impact hiervan op het beheer. Het plan is opgebouwd aan de hand van vijf vragen:

 1. Wat hebben we?
 2. Wat moeten we en wat willen we?
 3. Hoe gaan we dat bereiken?
 4. Wat is daarvoor nodig?
 5. Welke kansen en bedreigingen zijn er?

Huidige kwaliteit en prognose vervangingsopgave

De aantallen kunstwerken en de vervangingswaarde geven de omvang van het areaal weer. Op basis van de uitgevoerde inspecties hebben wij de kwaliteit van het areaal beschreven en een prognose opgesteld van de vervangingsopgave van de kunstwerken in de komende decennia.

Wettelijke kaders

Wij hebben beschreven welke eisen volgen uit wettelijke kaders. De kaders stellen eisen aan onder andere de veiligheid en de toegankelijkheid van de kunstwerken voor gebruikers. Ook de eisen die volgen uit de doelstellingen van de gemeente hebben wij in beeld gebracht. Zo heeft de gemeente de gewenste kwaliteit van de openbare ruimte vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan.

De gemeente Haarlemmermeer heeft doelstellingen op het gebied van onder andere duurzaamheid en smart city. Wij hebben deze strategische doelstellingen geïnventariseerd en vertaald naar uitgangspunten voor het asset management van de kunstwerken.

Onderhoud lange en korte termijn

Wij hebben drie scenario’s uitgewerkt die verschillen naar kwaliteit en kosten. Zo kan de gemeente keuzes maken over het kwaliteitsniveau en het budget. Wat is daar voor nodig? Wij hebben voor elk scenario de kosten voor het regulier onderhoud en vervangingen bepaald op korte en lange termijn. Ook hebben wij aanbevelingen opgenomen om het asset management van de kunstwerken verder te professionaliseren.

Met het Asset managementplan heeft de gemeente Haarlemmermeer in één plan de beleidsdoelen vertaald naar scenario’s voor het beheer en de kosten hiervan in beeld gebracht.

Ook een Asset managementplan laten opstellen?

Antea Group helpt je graag! Wij nemen de volgende stappen:

 1. Wij stellen het format van het plan op en analyseren informatie over het areaal en de beleidsdoelen;
 2. Tijdens een eerste werksessie bespreken wij:
  1. De opzet van de rapportage;
  2. Activiteiten en resultaten van de afgelopen periode;
  3. Beleidsdoelen en ambities op actuele thema’s;
  4. Uitgangspunten voor het beheer.
 3. Op basis van de werksessie en de beschikbare informatie stellen wij het concept beheerplan op;
 4. In een tweede werksessie bespreken wij het concept beheerplan. Wij besteden extra aandacht aan de aanpak in de komende periode en de financiële gevolgen hiervan;
 5. Tot slot stellen wij het definitieve plan op.