In Nederland liggen 85.000 bruggen en viaducten, 83.000 duikers, 19.000 km damwand, 2.400 km kades en 7.800 gemalen zorgen voor droge voeten. Deze ‘civiele kunstwerken’ vormen een vitaal onderdeel van onze wegen en vaarwegen. Al deze infrastructuur bij elkaar is volgens het CBS samen meer dan € 300 miljard waard. Een groot deel van deze infrastructuur is aan vervanging of renovatie toe.

Meer dan vijfentwintig partijen, bijeengebracht door de Bouwagenda, sloegen de handen ineen voor een innovatieve aanpak van deze opgave. Ook Antea Group ondertekende het manifest en bevestigde hiermee haar ambities en bijdrage aan een duurzame en innovatieve aanpak voor de infrastructuur van Nederland. 

Vervangingsopgave

Internationaal gezien beschikken wij in Nederland over een goede infrastructuur. En toch hebben we ook een grote uitdaging: de vervangingsopgave. Want onze civiele infrastructuur veroudert. Veel is aangelegd vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw, samen met de opkomst van de auto. Een flink deel is nog ouder. Naast de veroudering worden deze constructies ook nog eens veel zwaarder belast dan destijds mee rekening is gehouden.

Invloed groei (vracht)verkeer op infrastructuur

De sterke groei van het vrachtverkeer in aantal en gewicht, was niet voorzien. Door klimaatverandering zijn de golven hoger. Een belangrijke vraag is dus hoelang een deel van onze infrastructuur nog mee kan, zonder renovatie of vervanging. Dat dit een actuele vraag is, blijkt uit de afsluiting van de Merwedebrug van enkele jaren geleden, uit de diverse stedelijke bruggen en kades die beperkingen in het gebruik kennen. Zwaar verkeer mag er niet meer overheen totdat de betreffende constructie voor renovatie aan de beurt is geweest.

Manifest Infra

De bouwwereld (overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen) heeft de handen ineengeslagen. Gestimuleerd door De Bouwagenda, is het bestuurdersnetwerk Infra opgericht. Het bestuurdersnetwerk werkt gezamenlijk aan een samenhangende benadering van deze infra opgave. Een van de onderdelen daarin is een gezamenlijk inzet op innovatie. Dit wordt uitgesproken in het Manifest.

Download het Manifest Infra