In Amsterdam is grote behoefte aan woon- en werkruimte. Daarom werkt de hoofdstad de komende 40 jaar aan de grootste transformatie van Europa: Haven-Stad. De doelstelling van de herontwikkeling is het creëren van 40.000 tot 70.000 woningen en 50.000 arbeidsplaatsen. In samenwerking met de gemeente Amsterdam stelden wij eerder al het strategisch milieueffectrapport op met leefomgevingsfoto. Nu werken we aan het Monitoringsplan, waarmee Amsterdam tijdig kan bijsturen om de hoge ambities voor het gebied te verwezenlijken.

Monitoringsplan

Het is niet exact te voorspellen hoe Haven-Stad er over 10 of 20 jaar uitziet, laat staan over 40 jaar. Om te kunnen bepalen wat over een aantal jaren nodig is om de ambities voor Haven-Stad te halen is een goed onderbouwd monitoringsprogramma noodzakelijk.

Met het Monitoringsplan pionieren Antea Group en Amsterdam verder in het werken in de geest van de Omgevingswet. Het monitoringsprogramma is een middel om het strategisch MER actueel te houden. Daarnaast biedt de programmatische monitoring altijd de nodige beslisinformatie om de organische ontwikkeling goed te begeleiden en een aantrekkelijk stadsdeel te creëren.

Indicatoren

In het Monitoringsplan wordt beschreven hoe dat in zijn werk gaat. Er wordt gebruik gemaakt van doorlopende dataverzameling, waarmee op basis van vooraf bepaalde indicatoren wordt geëvalueerd hoe Haven-Stad er voor staat op het gebied van programma, bereikbaarheid, leefomgevingskwaliteit en duurzaamheid. Als blijkt dat de realiteit van de verwachting of doelstelling af wijkt, kan zorgvuldig worden bijgestuurd.

Een volgende stap zetten in je carrière op het gebied van stedelijke ontwikkeling?