Klimaatverandering en aanscherping van de waterveiligheidsnormen leiden tot een grote waterveiligheidsopgave langs de Maas. Het Maasoeverpark is één van de gebieden waar zich veel kansen voordoen voor het oplossen van deze opgave. Het gebied ligt ingesloten tussen Fort Crèvecoeur in de monding van de Dieze bij ’s-Hertogenbosch en Fort Oud Sint Andries bij Heerewaarden. In het Bestuurlijk Overleg MIRT 2016 hebben Rijk en regionale partners afgesproken  een MIRT-onderzoek te starten. Dit MIRT-onderzoek beschrijft de ruimtelijke opgave(n), ambities en oplossingsrichtingen die in aanmerking komen voor nadere uitwerking.

MIRT-onderzoek Maasoeverpark

De gemeente ’s-Hertogenbosch vroeg Antea Group om het proces te managen voor een MIRT-onderzoek voor het Maasoeverpark. Het proces moest ertoe leiden dat de conclusies van het onderzoek bestuurlijk gedragen werden door de gemeente ’s-Hertogenbosch, Oss en Maasdriel, de waterschappen Aa en Maas en Rivierenland, de provincies Gelderland en Noord-Brabant, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Haast was geboden, want de resultaten van het MIRT-onderzoek moesten mee in de Adaptieve Uitvoeringsstrategie Maas 2028 – 2050.

Werkproces en oplossingen

Antea Group heeft een strak uitgelijnd werkproces georganiseerd met werksessies voor de betrokken overheden en belangenorganisaties. Daarmee is binnen 6 maanden stapsgewijs toegewerkt naar een gedragen beeld van de opgaven voor het Maasoeverpark en van mogelijke oplossingsrichtingen. Antea Group gaf ook een eerste proeve van kosten en financiële dekking.

Conclusies vastgesteld

De Stuurgroep Maasoeverpark heeft de conclusies van het MIRT-onderzoek inmiddels vastgesteld. Het MIRT-onderzoek wordt begin 2018 ter kennisgeving aangeboden aan de Stuurgroep Delta Maas.