Het gebied tussen Waalwijk en ’s-Hertogenbosch ondergaat de komende jaren een flinke metamorfose. In de Provinciale Inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) worden diverse opgaven rondom de A59 tegelijkertijd aangepakt. De Provincie Noord-Brabant schakelde Antea Group in om het programma te vertalen naar een Best Value-aanbesteding.

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat in vogelvlucht

GOL moet de kwaliteit van de omgeving rond de A59 verbeteren en de leefbaarheid en de economische vitaliteit van het gebied versterken. Aansluitingen op de A59 worden verlegd, er komen randwegen, en er worden twee ecologische verbindingszones (waarvan één gecombineerd met een hoogwateropgave) en een snelfietsroute gerealiseerd. Een zeer divers programma waarbij vele partijen en belanghebbende betrokken zijn. Aan Antea Group de uitdaging om al die ingrediënten samen te brengen in een Best Value-aanbesteding.

Verbinden, puzzelen, discussiëren, prioriteren

Projectmanager Frank Leijs: “Met Best Value wil je een marktpartij aantrekken die binnen de projectdoelstellingen en het plafondbudget de meeste waarde biedt. Het is in de contractvoorbereiding de kunst om scope, doelstellingen en risico’s scherp te krijgen. Welke eisen stel je aan de snelfietsroute of de inpassing van de ecologische verbindingszone? Wat is je eindbeeld en welke prestatie-indicatoren horen hierbij? Zeker met een grote hoeveelheid betrokkenen is dit een kwestie van verbinden, puzzelen, discussiëren, prioriteren en samen tot goede oplossingen komen."

Training on the job

Daarbij is de Best Value-aanpak voor veel projectleden relatief nieuw. Leijs: “Het is belangrijk dat je met elkaar één taal spreekt. Wat houdt Best Value in? Op welk abstractieniveau geef je de uitvraag vorm, wat eis je van de markt en hoe ga je om met kansen en risico’s? Daarom doorlopen we tijdens de voorbereiding een aantal Best Value-sessies. Zie het als training on the job, met een concreet project als casus. Aan het einde van de rit krijgen alle deelnemers een Best Value B-certificaat. Zo nemen we alle betrokkenen mee in de Best Value-filosofie."

Contractvoorbereiding

Inmiddels zijn zo’n twintig specialisten van Antea Group bij de contractvoorbereiding betrokken. De eisen en wensen worden opgehaald en verzameld. Daarnaast zijn er tientalen specialisten betrokken bij de uitvoering van alle conditionerende onderzoeken om projectrisico’s in kaart te brengen. Leijs: “We mikken erop dat we zo in het laatste kwartaal van 2018 het contract op de markt kunnen zetten en dat we in het eerste kwartaal van 2019 de concretiseringsfase kunnen afronden.”