De kade rondom het bergingsgebied Lappenvoort Oosterland van waterschap Hunze en Aa’s voldoet niet. Uit een analyse blijkt dat de kade niet voldoet aan de benodigde hoogte- en stabiliteitseisen. Eén van de oorzaken hiervan is de aanwezigheid van een instabiele ondergrond in de vorm van een veenbodem. Eind 2025 moet het bergingsgebied weer volledig inzetbaar zijn.

Natte voeten

Waterbergingsgebieden zijn nodig voor hoogwatersituaties, waarbij we het water niet of nauwelijks kwijt kunnen. De gebieden worden gebruikt om het water tijdelijk te bergen om de waterveiligheid te borgen. Zonder inzet van deze waterbergingsgebieden kan Groningen – waar de verschillende waterstromen van het beheergebied bij elkaar komen als trechters – natte voeten krijgen.

Een ogenschijnlijke makkelijke opgave: het versterken van een kade in het buitenstedelijke gebied ten zuiden van Groningen. Echter, blijkt niks minder waar te zijn. De kade doorkruist diverse particuliere eigendommen, grenst aan kwetsbaar natuurgebied, bevindt zich in een cultuurhistorisch waardevol gebied, doorkruist een Rijksmonument en bevindt zich in een uitdagend gebied qua ondergrond. Dit vraagt om een andere samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 

Met dit project dragen wij bij aan SDG 6: Schoon water en sanitair.

De oplossing: bouwteam

Waterschap Hunze en Aa’s was op zoek naar een samenwerkingspartner die alle kennis in huis heeft en zodoende de opgave snel en adequaat oppakt, maar ook zorgt voor continuïteit van voorbereiding naar uitvoering. Daartoe hebben Bouwmij BV en Antea Group de handen ineengeslagen. Samen met het waterschap vormen we één inhoudelijk complementair team met alle kennis in huis: gebied- en omgevingskennis, beheerkennis, ontwerpkennis en uitvoeringskennis.

Samenwerkende bouwteams

Voorspoedige start

In onze ervaring valt of staat het succes van een bouwteam met een goede start van de samenwerking. Wij zijn daarom gestart met een uitgebreide PSU, waarbij we hebben stilgestaan bij het doel en de reden van de bouwteamovereenkomst, ieders verwachtingen en drijfveren én om elkaar persoonlijk te leren kennen. Deze goede start hebben we gezamenlijk doorgezet door op regelmatige basis met elkaar samen te werken en elkaar te zien. Hierdoor stelt iedereen gemakkelijk vragen, wordt er snel geschakeld en ontstaat er energie en plezier in het project.

De bouwteamgedachte: samen de handen ineen voor het beste projectresultaat

De gedachten van het bouwteam is om door gezamenlijk de handen ineen te slaan om (en) zo het beste projectresultaat te behalen. Vertrouwen en een goede samenwerking zijn hierin de belangrijkste sleutelwoorden. Bouwteam kadeversterking Lappenvoort Oosterland is in onze optiek een mooi voorbeeld hiervan. Door de voorspoedige start, korte lijnen, een complementair team en het gezamenlijke doel van het bouwteam hebben we al mooie resultaten gehaald:

  • Optimalisatie geotechniek
    Door de specialisten van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer frequent bilateraal te laten overleggen, en dit terug te koppelen in het bouwteam, zijn mooie optimalisaties tot stand gekomen. Door elkaars kennis optimaal te benutten hebben we uitgangspunten uit het voortraject gezamenlijk aangescherpt waardoor de kade met steilere taluds kan worden gerealiseerd. Dit met een flinke kostenbesparing tot gevolg (minder grondleverantie). Ook is het geotechnisch ontwerp geoptimaliseerd op de uitvoeringswijze van de aannemer. 
     
  • De samenwerking reikt verder dan het bouwteam
    De bouwteamgedachte reikt verder dan alleen het bouwteam. Zo hebben er meerdere werksessies plaatsgevonden (per ontwerpfase één sessie) met de bevoegd gezagen en stakeholders om hun input op te halen en hen mee te nemen in het ontwerpproces. Dit leidt tot optimaal gebruik maken van elkaars kennis, maar ook voor draagvlak en een obstakelvrij ontwerp.

Het VO is inmiddels afgerond. Na het zomerreces gaat het bouwteam verder met de uitwerking van het DO en bestek.

Klimaatbestendig en waterrobuust Nederland

Ontdek wat we nog meer doen op het gebied van water en bodem.

Klimaatbestendig en waterrobuust