Ga naar hoofdinhoud
Onderzoek in Landgoed Alvershool
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Onderzoek in Landgoed Alvershool

Heb je vragen?

Onderzoek in Landgoed Alvershool

Pilot onderzoek ter verbetering van de vleermuiskast

Alle in Nederland voorkomende vleermuizen en hun verblijfplaatsen zijn beschermd via nationale bescherming. Dit komt omdat het niet goed gaat met vleermuizen in Nederland. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de afgelopen decennia steeds meer vleermuiskasten ontwikkeld en geplaatst zijn. Helaas is de kennis over vleermuizen en het gebruik van vleermuiskasten daarbij achtergebleven. Daar willen de ecologen van Antea Group verandering in brengen. Met een pilot in Landgoed Alvershool, en op andere locaties in het land, willen we meer inzicht verkrijgen in de effectiviteit van bestaande vleermuiskasten. Daarnaast willen onderzoeken hoe nieuwe technieken en inzichten de vleermuiskast kunnen verbeteren.

Vleermuizen en ruimtelijke ontwikkeling

In Nederland komen verschillende soorten vleermuizen voor. Deze vleermuizen hebben hun verblijfplaatsen in holtes, welke zij vinden in zowel bomen als gebouwen. Het verstoren of vernietigen van een verblijfplaats is een overtreding van de Wet natuurbescherming. Als er bij ruimtelijke ontwikkelingen of bij het verduurzamen van huizen vleermuizen aanwezig zijn, moet er rekening gehouden worden met de mogelijke effecten op vleermuizen. Onze ecologen werken mee aan dit soort projecten, zodat we voorkomen dat vleermuizen het slachtoffer worden. Tevens zorgen wij ervoor dat het project conform de Wet natuurbescherming wordt uitgevoerd.

In de praktijk

Naast onderzoek naar de aanwezigheid van verschillende soorten vleermuizen, schrijven ecologen plannen om negatieve effecten te voorkomen of te mitigeren. Compensatie van verloren verblijfplaatsen maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Vleermuiskasten zijn een essentiële factor in het mitigeren en compenseren van verlies van verblijfplaatsen. Daarnaast worden vleermuiskasten ook veel toegepast bij natuurinclusief bouwen.

Het onderzoek in Landgoed Alvershool

De vleermuisexperts van Antea Group werken in Landgoed Alvershool aan een pilot ter verbetering van het concept vleermuiskast. In het bos zijn vleermuiskasten geplaatst, die gemonitord worden door onze ecologen. In het onderzoek wordt de bezetting en de effectiviteit van de vleermuiskasten inzichtelijk gemaakt. Daarnaast wordt onderzocht hoe verschillende ontwerpen en nieuwe technieken hier een bijdrage aan kunnen leveren.

Meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met Bart Franken.

Onderzoek in Landgoed Alvershool

Onderzoek naar spinnen en nachtvlinders

Ecologen van Antea Group zijn van start gegaan om de spinnen en nachtvlinders in Landgoed Alvershool kaart te brengen. Dit doen we om een beter beeld te krijgen van de huidige stand van zaken. Bij het nachtvlinderen zijn 52 soorten nachtvlinders (macro’s en micro’s) waargenomen.

Bij het in kaart brengen van spinnen in Landgoed Alvershool hebben onze ecologen ruim 50 soorten spinnen aangetroffen, waarvan drie zeldzame soorten. Het gaat om de gewone mijnspin, korstmosrenspin en prachtlynxspin.

Tijdens het onderzoek is er gebruik gemaakt van de raai-methode. Hierbij worden denkbeeldige lijnen over het land uitgezet waar vervolgens de waarnemingen plaats vinden. In Landgoed Alvershool is gebruik gemaakt van 5 raaien, in 5 verschillende bos-habitats.

Op de foto de mijnspin en korstmosrenspin

Meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met Michel Braad.

Bekijk de video over ons bos

Onderzoek in Landgoed Alvershool

Meer informatie over onderzoek in Landgoed Alverhool?