In 2017 werd de Amsterdamse haven gebaggerd. Dit gebeurde op een innovatieve manier. Baggerspecie werd niet over grote afstand naar een hergebruikslocatie vervoerd, maar in het werk verplaatst naar dieper gelegen plekken binnen het havenbekken. Antea Group zorgde voor de evaluatie (met een fikse deadline) van deze pilot. 

Bagger hergebruikenbagger

Een pilot op kleine schaal was het bepaald niet. Van de Oranjesluizen tot en met de Afrikahaven: zo’n 400.000 kubieke meter bagger werd in opdracht van het Havenbedrijf verplaatst. Rijkswaterstaat schaarde zich achter deze aanpak. Zeker nadat vooronderzoek uitwees dat de bodemkwaliteit voldoende was om de bagger te hergebruiken binnen het havenbekken.

Een grondige evaluatie

Eén van de voorwaarden die Rijkswaterstaat stelde was dat de pilot grondig geëvalueerd werd. Het Havenbedrijf schakelde hiervoor Antea Group in. Jan van den Bosch: ‘Het havenbedrijf wilde de evaluatie inzetten om de aanpak te beoordelen en te onderbouwen. Maar ook om te onderzoeken of de aanpak in de toekomst eenvoudiger binnen reguliere wet- en regelgeving kan plaatsvinden.’

Besluit Bodemkwaliteit

Deze laatste wens bracht een flinke deadline met zich mee. Van den Bosch: ‘In 2018 is er met het oog op de Omgevingswet het Aanvullingsbesluit Bodemkwaliteit gepubliceerd in het kader van de internetconsultatie. Tot september 2018 was er tijd om te reageren op dit besluit. We wilden de bevindingen uit de evaluatie gebruiken om verbetervoorstellen te doen op het besluit.’

Evaluatie binnen twee maanden

In nog geen twee maanden tijd, stelde Antea Group een evaluatierapport op. Deze bestond onder meer uit literatuuronderzoek én interviews met betrokkenen: ecologen, aannemer, beleidsmakers en Rijkswaterstaat. De evaluatie wees uit dat de pilot zorgde voor een forse verminderingen van de CO2-uitstoot en dat er minimale effecten waren op de waterbodem en flora en fauna.

Aanbevelingsbrief

Op basis van deze bevindingen diende Antea Group voor de deadline een aanbevelingsbrief in met een voorstel voor aanpassing van het Aanvullingsbesluit Bodemkwaliteit. Van den Bosch: ‘We hopen uiteraard dat onze aanbevelingen leiden tot een aanpassing van het Aanvullingsbesluit. Hiermee wordt het in de toekomst eenvoudiger om baggerwerk op deze innovatieve en milieuvriendelijke manier aan te pakken.’