Antea Group heeft een businesscase opgesteld naar de financiële haalbaarheid van een veteranenbegraafplaats in Loenen op de Veluwe. Er zijn in het land diverse begraafplaatsen waar ook oorlogsslachtoffers een laatste rustplaats kunnen vinden. Speciaal daarvoor is er ook het Nationaal Ereveld in Loenen. Er ontbreekt echter een begraafplaats voor Nederlandse veteranen die niet in de strijd zijn gesneuveld. 

Multifunctioneel informatie- en herinneringscentrum

Vanuit een behoefte om aan deze vraag invulling te geven, heeft de Stichting Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen ons gevraagd de financiële haalbaarheid in kaart te brengen voor de realisatie van een veteranenbegraafplaats en een multifunctioneel informatie- en herinneringscentrum met aula naast het ereveld in Loenen.

Ontwerp terreininrichting

Er zijn vier scenario’s doorgerekend op het uiteindelijke resultaat. Wat kost de realisatie en exploitatie voor de komende 25 jaar? De scenario’s varieerden van 900 tot 1600 graven met een aula in zowel een sobere als in een basisvariant. Landschapsarchitect Karres en Brands heeft een ontwerp opgesteld van de terreininrichting. Dit ontwerp gold als uitgangspunt en is door een ervaren ‘groen’-expert van Antea Group doorgerekend op kosten. Een ervaren bouwkundige van Antea Group heeft de bouw- en exploitatiekosten van de aula in beide varianten in beeld gebracht.

Integraal advies

Antea Group heeft vervolgens deze gegevens samengebracht in een rekenmodel en tevens de opbrengsten en exploitatielasten geraamd. Verschillende scenario’s zijn in beeld gebracht en getoetst aan de kencijfers van begraafplaatsen in Nederland. Op deze manier ontstond een gedegen businesscase naar de haalbaarheid van de veteranenbegraafplaats en heeft Antea Group door nauwe samenwerking van verschillende disciplines een integraal advies kunnen geven.

Stichting Nationale Veteranenbegraafplaats

De Stichting Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen heeft op basis van de businesscase een keuze gemaakt uit de verschillende scenario’s en daarvan een businessplan opgesteld. Inmiddels is de financiering rond en is de uitvoering in voorbereiding. Zo is, ook onder begeleiding van Antea Group, de selectie van een architect voor het gebouw inmiddels gestart.

Voor meer informatie over de veteranenbegraafplaats