Nederland, maar ook de Europese Unie en de rest van de wereld hebben als doelstelling om de hoeveelheid CO2 uitstoot te verminderen. Hoeveel precies en hoe, dat blijkt toch elke keer weer lastig, zoals weer bleek bij de klimaattop in Madrid. Uiteraard wil iedereen de opwarming beperken en is men het er in het algemeen over eens dat er minder CO2 moet worden uitgestoten.

Internationale doelstellingen

Eén van de middelen om CO2 reductie te stimuleren, is het EU ETS, oftewel het European Union Emissions Trading System. Dit systeem is van kracht in 28 EU lidstaten. Het is tevens het grootste systeem (driekwart van de totale emissiehandel) dat op dit moment in werking is om CO2 emissies terug te dringen. Elders op de wereld zijn vergelijkbare systemen van kracht. Bijvoorbeeld de California Carbon Allowances in de staat California, the New Zealand scheme in Nieuw Zeeland en the Australian scheme in Australië.

EU ETS uitgelegd

Het EU ETS systeem bestaat uit behoorlijk complexe regelgeving. Wij merken dat onze klanten vaak door de bomen het bos niet meer kunnen zien en verstrikt raken in de ‘kleine letters’ en details. Toch kan het EU ETS systeem relatief eenvoudig worden uitgelegd, want in de basis is het systeem straight forward.

Ben je een ‘grote speler’ in de markt? Dan ben je verplicht mee te doen met de emissiehandel. Voor elke ton CO2 die je uitstoot moet je CO2 rechten inleveren. Deze rechten kun je kopen bij een speciale bank. Echter is de administratie en berekening van de rechten een flinke last en behoorlijk complex. Ook is de prijs afhankelijk van de beschikbaarheid aan rechten. Deze prijs is jarenlang redelijk gelijk gebleven en was niet erg hoog. Inmiddels is daar wat verandering in gekomen.

Wij merken dat onze klanten vaak door de bomen het bos niet meer kunnen zien en verstrikt raken in de ‘kleine letters’ en details. Toch kan het EU ETS systeem relatief eenvoudig worden uitgelegd.


Lars ten Kulve
Adviseur Vergunningen & Procedures

Emissierechten

Doordat er elk jaar wat minder emissierechten op de markt komen om te kopen leidt dit tot een hogere prijs. Daarnaast is er een bijstelling geweest in 2017 is er nu duidelijk een stijgende trend qua prijs waar te nemen. Waar de prijs in 2017 nog rond de 5 euro per ton CO2 lag, is deze eind 2019 gestegen tot rond de 25 euro per ton CO2. Dit is dus in 3 jaar tijd 5 maal zo duur geworden en de EU is voornemens om de hoeveelheid rechten nog wat sneller verder af te bouwen.

De huidige afname van de hoeveelheid CO2 rechten per jaar is 1,75%. In 2021 start echter een nieuwe ETS periode en gaat de afname naar 2,2% per jaar. De prijs zal dus verder stijgen met als doel de bedrijven te stimuleren om te innoveren en de hoeveelheid CO2 te reduceren in hun productieproces.

Welke bedrijven met EU ETS te maken?

Grote bedrijven die veel CO2 produceren hebben hiermee te maken. Denk aan grote stoom- en verwarmingsketels (>20MWth) voor bijvoorbeeld de voedingsmiddelen- of chemische industrie. Maar ook de productie van aluminium, productie van cement, kalk, glas, isolatiemateriaal, papier en de grootschalige productie van ammoniak of salpeterzuur valt hieronder.

Dergelijke bedrijven worden geconfronteerd met extra kosten ten gevolgde van hun CO2 emissies en zullen vaak extra hard aan de slag moeten om te innoveren en hun CO2 uitstoot te verminderen. Dit zal zorgen voor nieuwe installaties maar ook andere ideeën om processen slimmer te gaan inrichten. De jaarlijkse emissies en ook de doorgevoerde veranderingen moeten weer worden doorgegeven aan het bevoegd gezag. In Nederland is dit de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Zij verlenen de vergunningaanvragen en beoordelen de rapportages en de wijzigingen.

De hoeveelheden CO2 die de bedrijven uitstoten, rekenen de bedrijven zelf uit met een geverifieerde instelling die meekijkt. Dit is het zogeheten emissieverslag dat elk jaar uiterlijk 1 april dient te worden aangeboden aan de NEa.